المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۴:فهرست

آزمون مرحله‌ی دوم - دوره‌ی ۲۴

  • زمان برگزاری: ۹ اردی‌بهشت ۱۳۹۳

سوالات تستی

سوالات تشریحی

پیوندها


ابزار صفحه