المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:الگوریتم های تکمیلی:فهرست

طراحی الگوریتم‌ها (تکمیلی)

این صفحه حاوی الگوریتم‌های تکمیلی است که بیشتر برای دانش‌پژوهان دوره‌ی طلا و کسانی که قصد شرکت در مسابقات ‌ای‌سی‌ام را دارند مفید می‌باشد.

داده‌ساختارها

طراحی الگوریتم

روش تقسیم و حل

برنامه‌ریزی پویا

الگوریتم‌های حریصانه

جست‌وجوی فضای حالات

الگوریتم‌های گراف

پیمایش گراف‌ها

کوتاه‌ترین مسیر و مسائل مرتبط

همه‌ی زوج کوتاه‌ترین مسیرها

درخت پوشای کمینه و مسائل مرتبط

دورها

شار و مسائل مرتبط

تطابق و مسائل مرتبط

الگوریتم‌های درخت

پردازش رشته‌ها

ترکیبیات

چارچوب‌های ترکیبیاتی و الگوریتمی

مجموعه‌های مرتب جزئی

ماترویدها

برنامه‌ریزی خطی

نظریه‌ی اعداد

الگوریتم‌های تصادفی

جبر خطی

مسائل بهینه‌سازی

الگوریتم‌های هندسی

محاسبات پایه‌ای هندسه‌ی دوبعدی

محاسبات پایه‌ای هندسه‌ی $n$-بُعدی

محاسبات پایه‌ای هندسه‌ی سه‌بُعدی

  • راستای $(\theta, \phi)$ برای $ -\pi \leq \theta < \pi $ و $ -\pi/2 \leq \phi \leq \pi/2$
  • یعنی اول نقطه‌ی دکارتیِ $(1, 0, 0)$ را در نظر بگیر. بعد آن را به‌اندازه‌ی $\theta$ (رادیان) حول محورِ $z$ (پادساعت‌گرد) بچرخان. بعد (برای تغییرِ $z$)، آن را به‌اندازه‌ی $\phi$ (رادیان) به سمت بالا بچرخان (بدون تغییرِ اندازه و $\theta$).
  • رایج در مباحث جغرافیا و نجوم
 • فرم‌های نگه‌داری داده‌ها و تبدیل آن‌ها به هم‌دیگر
   1. مختصات دکارتی $(x, y, z)$
   2. مختصات قطبی $(r, \theta, \phi)$
   1. سه نقطه روی صفحه
   2. بردار نرمال و یک نقطه روی صفحه
   3. فرمول خطی $a x + b y + c z = d$
   4. مدل پارامتری $X = A + \alpha \cdot AB + \beta \cdot AC$
    • محاسبه‌ی $\alpha$ و $\beta$ برای یک نقطه‌ی روی صفحه در مدل پارامتریِ $X = A + \alpha \cdot AB + \beta \cdot AC$
   5. بردار نرمال و فاصله از مبدأ
   6. فرم قطبی (فاصله‌ی صفحه از مبدأ و $\theta$ و $\phi$ از بردار نرمال)
   1. دو نقطه روی خط
   2. جفت فرمول خطی (تقاطع دو صفحه)
   3. پارامتری $X = A + \alpha \cdot AB$
   4. یک نقطه از خط و بردار راستا (بردار $AB$ در مورد قبلی)
   5. یک نقطه از خط و $\theta$ و $\phi$ از بردار راستا
 • کُره و دایره
  • تعریف دایره (دو بعدی) و کُره در فضای سه بعدی
  • وضعیت یک نقطه نسبت به یک کره
  • تصویر نقطه روی سطح کره
  • مساحت و حجم کره
  • طول کوتاه‌ترین خم بین دو نقطه روی سطح یک کره
  • تقاطع خط (پاره‌خط) با کره
  • تقاطع صفحه با کره
  • تقاطع دو کره
  • دایره‌ی عبوری از سه نقطه در فضا
  • کره‌ی محیطی (عبوری از) چهار نقطه در فضا
  • تعریف صفحه و خط مماس بر کره
  • صفحه‌ی مماس بر یک کره در یک نقطه‌ی خاص از سطح کره
  • خط مماس بر یک کره در یک نقطه‌ی خاص از سطح کره و متقاطع با یک خط دیگر
  • خط مماس بر یک کره در یک نقطه‌ی خاص از سطح کره و موازی با یک صفحه
  • صفحه‌ی عبوری از یک خط (یا دو نقطه) و مماس بر یک کره
  • صفحه‌ی عمود بر یک خط (یا موازی با یک صفحه‌ی دیگر، یا موازی با دو خط، یا عمود بر دو صفحه‌ی دیگر) و مماس بر یک کره
  • صفحه‌ی موازی با یک خط (یا عمود بر یک صفحه‌ی دیگر) و مماس بر دو کره
  • صفحه‌ی عبوری از یک نقطه، موازی با یک خط (یا عمود بر یک صفحه‌ی دیگر) و مماس بر یک کره
  • صفحه‌ی عبوری از یک نقطه و مماس بر دو کره (سخت)
  • خط عبوری از یک نقطه و مماس بر دو کره (سخت)
  • خط عبوری از یک نقطه، موازی با یک صفحه و مماس بر یک کره
  • خط عبوری از یک نقطه، متقاطع با یک خط دیگر و مماس بر یک کره
  • خط درون یک صفحه و مماس بر دو کره
  • خط درون یک صفحه، متقاطع با یک خط دیگر و مماس بر یک کره
  • خط درون یک صفحه، موازی با یک صفحه‌ی دیگر (با فرض تقاطع دو صفحه) و مماس بر یک کره
  • خط عمود بر یک صفحه (یا موازی با دو صفحه، یا موازی با یک خط دیگر) و مماس بر دو کره
  • خط عمود بر یک صفحه (یا موازی با دو صفحه، یا موازی با یک خط دیگر)، متقاطع با یک خط دیگر و مماس بر یک کره
  • خط متقاطع و عمود بر یک خط دیگر، موازی با یک صفحه و مماس بر یک کره
  • موارد خیلی سخت
   • صفحه‌ی مماس بر سه کره
   • خط متقاطع و عمود بر یک خط دیگر، متقاطع با یک خط دیگر و مماس بر یک کره
   • خط متقاطع و عمود بر یک خط دیگر و مماس بر دو کره
   • خط موازی با یک صفحه و مماس بر سه کره
   • خط موازی با یک صفحه، متقاطع با دو خط دیگر و مماس بر یک کره
   • خط موازی با یک صفحه، متقاطع با یک خط دیگر و مماس بر دو کره
   • خط متقاطع با سه خط دیگر و مماس بر یک کره
   • خط متقاطع با دو خط دیگر و مماس بر دو کره
   • خط متقاطع با یک خط دیگر و مماس بر سه کره
   • خط مماس بر چهار کره

تبدیل‌های هندسی دوبعدی

الگوریتم‌های هندسی

پیچیدگی محاسبات


ابزار صفحه