المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:الگوریتم های تکمیلی:فهرست

طراحی الگوریتم‌ها (تکمیلی)

این صفحه حاوی الگوریتم‌های تکمیلی است که بیشتر برای دانش‌پژوهان دوره‌ی طلا و کسانی که قصد شرکت در مسابقات ‌ای‌سی‌ام را دارند مفید می‌باشد.

داده‌ساختارها

طراحی الگوریتم

روش تقسیم و حل

برنامه‌ریزی پویا

الگوریتم‌های حریصانه

جست‌وجوی فضای حالات

الگوریتم‌های گراف

پیمایش گراف‌ها

کوتاه‌ترین مسیر و مسائل مرتبط

همه‌ی زوج کوتاه‌ترین مسیرها

درخت پوشای کمینه و مسائل مرتبط

دورها

شار و مسائل مرتبط

تطابق و مسائل مرتبط

الگوریتم‌های درخت

پردازش رشته‌ها

ترکیبیات

مجموعه‌ی مرتب جزئی

نظریه‌ی اعداد

الگوریتم‌های تصادفی

جبر خطی

مسائل بهینه‌سازی

برنامه‌ریزی خطی

الگوریتم‌های هندسی

محاسبات پایه‌ای هندسه‌ی دوبعدی

محاسبات پایه‌ای هندسه‌ی سه‌بُعدی

تبدیل‌های هندسی دوبعدی

الگوریتم‌های هندسی

پیچیدگی محاسبات


ابزار صفحه