المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:الگوریتم های تکمیلی:تجزیه ی اعداد

تست اول بودن عدد

هر عددی مانند $n$ حداکثر بر یک عدد اول بزرگ‌تر از $\sqrt{n}$ بخش‌پذیر است. برای تجزیه عدد $n$ می‌توان عدد اول و توان آن را به ازای تمام اعداد اول کوچک‌تر از $\sqrt{n}$ به دست آورد. سپس اگر ضرب این اعداد برابر $n$ نشد آنگاه $n$ تقسیم بر ضرب این اعداد برابر یک عدد اول است که خود باید در تجزیه بیاید.

factorization.cpp
def factorization(n):
  ans = []
  p = 2
  while p * p <= n:
    if n % p == 0:
      cnt = 0
      while n % p == 0:
        n /= p
        cnt += 1
      ans.append((p, cnt))
    p += 1
  if n > 1:
    ans.append((n, 1))
  return ans

ابزار صفحه