المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:الگوریتم های تکمیلی:غربال اراتستن

غربال اراتستن

غربال اراتستن به طور کلی برای محاسبه اول بودن یا نبودن اعداد طبیعی کمتر از n به کار می‌رود. این روش به این صورت است که ابتدا فرض می‌کنیم تمام اعداد بین ۲ تا n همگی اول هستند. سپس با شروع از دو هر بار که به عددی اول می‌رسیم مطمئن می‌شویم که مضارب آن اول نیستند و با حرکت بر روی مضارب آن, آن‌ها را از اول بودن در می‌آوریم.

پیاده سازی

sieve.py
def sieve(n): # n must be greater than 1
  is_prime = [True] * n
  is_prime[0] = False
  is_prime[1] = False
  for i in range(2, n):
    if is_prime[i]:
      for j in range(2 * i, n, i):
        is_prime[j] = False
  return is_prime

پیچیدگی زمانی

زمان اجرای کد بالا برابر $n\sum_{p}\frac{1}{p}$ است که در آن p عددی اول و کوچک تر از n است. طبق قضیه دوم مرتن $\sum_{p}\frac{1}{p}$ از مرتبه زمانی $O(log log n)$ است پس زمان اجرای این الگوریتم از مرتبه $O(n log log n)$ است.

دیگر کاربرد‌ها

ایده غربال کاربرد‌های دیگری نیز دارد. برای مثال کد زیر تعداد مقسوم‌الیه‌های هر عدد کوچک‌تر از n را محاسبه می‌کند.

sieve.py
def sieve(n):
  d = [0] * n
  for i in range(1, n):
    for j in range(i, n, i):
      d[j] += 1
  return d

پیچیدگی این کد اما دیگر برابر $O(n log log n)$ نیست. زمان اجرا برابر $n\sum_{1}^{n}\frac{1}{n}$ است و چون $\sum_{1}^{n}\frac{1}{n}$ از $O(log n)$ است زمان اجرای کد بالا از مرتبه $O(n log n)$ است.


ابزار صفحه