المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:الگوریتم های تکمیلی:اعداد بزرگ

اعداد بزرگ

در بعضی از زبان های برنامه نویسی محدودیت اندازه اعداد وجود دارد مانند $C++$ که در آن حداکثر تا $10^9$ می توانیم ذخیره کنیم. برای همین باید روشی برای ذخیره این گونه اعداد ارائه دهیم و تمام عملیات های مانند جمع و ضرب و … را بر روی آن ها تعریف کنیم.

برای ذخیره این اعداد از آرایه استفاده می کنیم و هر رقم را درون خانه ای از آرایه ذخیره می کنیم و عملیات ها را رقم به رقم بر روی آن ها انجام می دهیم.

عملیات ها

 • جمع
 • تفریق
 • ضرب
 • تقسیم
 • باقی مانده
 • توان
 • لگاریتم

پیاده سازی این روش را در کد زیر می توان مشاهده کرد.

#include <bits/stdc++.h>
 
using namespace std;
 
typedef int64_t ll;
typedef long long ll;
typedef pair<ll,ll> lll;
typedef pair<ll,int> lli;
typedef pair<int,int> ii;
 
#define EL printf("\n")
#define OK printf("OK")
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define ep emplace_back
#define X first
#define Y second
#define fillchar(a,x) memset(a, x, sizeof(a))
#define FOR(i,l,r) for (int i=l;i<=r;i++)
#define FORD(i,r,l) for (int i=r;i>=l;i--)
 
const int base = 1e9;
typedef vector<int> BigInt;
 
void Set(BigInt &a) {
  while (a.size() > 1 && a.back() == 0) a.pop_back();
}
 
void Print(BigInt a) {
  Set(a);
  printf("%d", (a.size() == 0) ? 0 : a.back());
  FORD(i,a.size()-2,0) printf("%09d", a[i]); EL;
}
 
 
 
BigInt Integer(string s) {
  BigInt ans;
  if (s[0] == '-') return ans;
  if (s.size() == 0) {ans.pb(0); return ans;}
  while (s.size()%9 != 0) s = '0'+s;
  for (int i=0;i<s.size();i+=9) {
    int v = 0;
    for (int j=i;j<i+9;j++) v = v*10+(s[j]-'0');
    ans.insert(ans.begin(),v);
  }
  Set(ans);
  return ans;
}
 
BigInt Integer(char c[]) {
  string s = "";
  FOR(i,0,strlen(c)-1) s = s + c[i];
  return Integer(s);
}
 
BigInt Integer(ll x) {
  string s = "";
  while (x > 0) s = char(x%10+'0') + s, x /= 10;
  return Integer(s);
}
 
BigInt Integer(int x) {
  return Integer((ll) x);
}
 
 
 
 
void operator >> (istream &in, BigInt &a) {
  string s;
  getline(cin, s);
  a = Integer(s);
}
 
void operator << (ostream &out, BigInt a) {
  Print(a);
}
 
 
 
 
bool operator < (BigInt a, BigInt b) {
  Set(a);
  Set(b);
  if (a.size() != b.size()) return (a.size() < b.size());
  FORD(i,a.size()-1,0)
    if (a[i] != b[i]) return (a[i] < b[i]);
  return false;
}
 
bool operator > (BigInt a, BigInt b) {
  return (b < a);
}
 
bool operator == (BigInt a, BigInt b) {
  return (!(a < b) && !(b < a));
}
 
bool operator <= (BigInt a, BigInt b) {
  return (a < b || a == b);
}
 
bool operator >= (BigInt a, BigInt b) {
  return (b < a || b == a);
}
 
bool operator < (BigInt a, int b) {
  return (a < Integer(b));
}
 
bool operator > (BigInt a, int b) {
  return (a > Integer(b));
}
 
bool operator == (BigInt a, int b) {
  return (a == Integer(b));
}
 
bool operator >= (BigInt a, int b) {
  return (a >= Integer(b));
}
 
bool operator <= (BigInt a, int b) {
  return (a <= Integer(b));
}
 
 
 
BigInt max(BigInt a, BigInt b) {
  if (a > b) return a;
  return b;
}
 
BigInt min(BigInt a, BigInt b) {
  if (a < b) return a;
  return b;
}
 
 
 
 
BigInt operator + (BigInt a, BigInt b) {
  Set(a);
  Set(b);
  BigInt ans;
  int carry = 0;
  FOR(i,0,max(a.size(), b.size())-1) {
    if (i < a.size()) carry += a[i];
    if (i < b.size()) carry += b[i];
    ans.pb(carry%base);
    carry /= base;
  }
  if (carry) ans.pb(carry);
  Set(ans);
  return ans;
}
 
BigInt operator + (BigInt a, int b) {
  return a + Integer(b);
}
 
BigInt operator ++ (BigInt &a) { // ++a
  a = a + 1;
  return a;
}
 
void operator += (BigInt &a, BigInt b) {
  a = a + b;
}
 
void operator += (BigInt &a, int b) {
  a = a + b;
}
 
 
 
 
BigInt operator - (BigInt a, BigInt b) {
  Set(a);
  Set(b);
  BigInt ans;
  int carry = 0;
  FOR(i,0,a.size()-1) {
    carry += a[i] - (i < b.size() ? b[i] : 0);
    if (carry < 0) ans.pb(carry+base), carry = -1;
    else ans.pb(carry), carry = 0;
  }
  Set(ans);
  return ans;
}
 
BigInt operator - (BigInt a, int b) {
  return a - Integer(b);
}
 
void operator -- (BigInt &a) { // --a
  a = a - 1;
}
 
void operator -= (BigInt &a, BigInt b) {
  a = a + b;
}
 
void operator -= (BigInt &a, int b) {
  a = a - b;
}
 
 
 
 
BigInt operator * (BigInt a, BigInt b) {
  Set(a);
  Set(b);
  BigInt ans;
  ans.assign(a.size()+b.size(), 0);
  FOR(i,0,a.size()-1) {
    ll carry = 0ll;
    for (int j=0;j<b.size() || carry > 0;j++) {
      ll s = ans[i+j] + carry + (ll)a[i]*(j<b.size()?(ll)b[j]:0ll);
      ans[i+j] = s%base;
      carry = s/base;
    }
  }
  Set(ans);
  return ans;
}
 
BigInt operator * (BigInt a, int b) {
  return a * Integer(b);
}
 
void operator *= (BigInt &a, BigInt b) {
  a = a * b;
}
 
void operator *= (BigInt &a, int b) {
  a = a * b;
}
 
 
 
BigInt operator / (BigInt a, BigInt b) {
  Set(a);
  Set(b);
  if (b == Integer(0)) return Integer("-1");
  BigInt ans, cur;
  FORD(i,a.size()-1,0) {
    cur.insert(cur.begin(), a[i]);
    int x = 0, L = 0, R = base;
    while (L <= R) {
      int mid = (L+R)>>1;
      if (b*Integer(mid) > cur) {
        x = mid;
        R = mid-1;
      }
      else
        L = mid+1;
    }
    cur = cur - Integer(x-1)*b;
    ans.insert(ans.begin(),x-1);
  }
  Set(ans);
  return ans;
}
 
BigInt operator / (BigInt a, int b) {
  Set(a);
  BigInt ans;
  ll cur = 0ll;
  FORD(i,a.size()-1,0) {
    cur = (cur*(ll)base + (ll)a[i]);
    ans.insert(ans.begin(),cur/b);
    cur %= b;
  }
  Set(ans);
  return ans;
}
 
void operator /= (BigInt &a, BigInt b) {
  a = a / b;
}
 
void operator /= (BigInt &a, int b) {
  a = a / b;
}
 
 
 
BigInt operator % (BigInt a, BigInt b) {
  Set(a);
  Set(b);
  if (b == Integer(0)) return Integer("-1");
  BigInt ans;
  FORD(i,a.size()-1,0) {
    ans.insert(ans.begin(), a[i]);
    int x = 0, L = 0, R = base;
    while (L <= R) {
      int mid = (L+R)>>1;
      if (b*Integer(mid) > ans) {
        x = mid;
        R = mid-1;
      }
      else
        L = mid+1;
    }
    ans = ans - Integer(x-1)*b;
  }
  Set(ans);
  return ans;
}
 
int operator % (BigInt a, int b) {
  Set(a);
  if (b == 0) return -1;
  int ans = 0;
  FORD(i,a.size()-1,0)
    ans = (ans*(base%b) + a[i]%b)%b;
  return ans;
}
 
void operator %= (BigInt &a, BigInt b) {
  a = a % b;
}
 
void operator %= (BigInt &a, int b) {
  a = a % Integer(b);
}
 
BigInt gcd(BigInt a, BigInt b) {
  Set(a);
  Set(b);
  while (b > Integer(0)) {
    BigInt r = a%b;
    a = b;
    b = r;
  }
  Set(a);
  return a;
}
 
BigInt lcm(BigInt a, BigInt b) {
  return (a*b/gcd(a,b));
}
 
 
BigInt sqrt(BigInt a) {
  BigInt x0 = a, x1 = (a+1)/2;
  while (x1 < x0) {
    x0 = x1;
    x1 = (x1+a/x1)/2;
  }
  return x0;
}
 
 
BigInt pow(BigInt a, BigInt b) {
  if (b == Integer(0)) return Integer(1);
  BigInt tmp = pow(a, b/2);
  if (b%2 == 0) return tmp * tmp;
  return tmp * tmp * a;
}
 
 
BigInt pow(BigInt a, int b) {
  return pow(a,(Integer(b)));
}
 
 
int log(int n, BigInt a) { // log_n(a)
  Set(a);
  int ans = 0;
  while (a > Integer(1)) {
    ans++;
    a /= n;
  }
  return ans;
}
 
 
int main()
{
  BigInt B; cin >> B;
  BigInt A = Integer("123456789");
  BigInt C = Integer(123456789ll);
  int x; x = 123456789;
 
  if (B <= A) cout << A - B;
  else {
    cout << "-";
    cout << B - A;
  }
 
  cout << A + B; Print(A + x);
  cout << A * B; Print(A * x);
  cout << A / B; Print(A / x);
  cout << A % B; printf("%d\n", A % x);
 
  C = ++A; ++B; C += B + x;
  Print(A); Print(B); Print(C);
 
  cout << max(A,B);
  cout << min(A,B);
 
  cout << gcd(A,B);
  cout << lcm(A,B);
 
  cout << sqrt(A);
  printf("%d %d %d\n", log(2,A), log(10,B), log(5,C));
 
  A = Integer(16); x = 12;
  cout << pow(A,B);
  cout << pow(A,x);
 
  return 0;
}

ابزار صفحه