المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آزمون ها:مرحله ی دوم:فهرست

آزمون مرحله‌ی دوم

دوره‌ آزمون
۳۰ آزمون روز اولکلیدپاسخ‌ تشربیحی
آزمون روز دومپاسخ‌ تشریحی
۲۹ آزمون روز اولکلیدپاسخ‌ تشربیحی
آزمون روز دومپاسخ‌ تشریحی
۲۸ آزمون روز اولکلیدپاسخ‌ تشریحی
آزمون روز دومپاسخ‌ تشریحی
۲۷ آزمون روز اول کلیدپاسخ‌ تشریحی
آزمون روز دومپاسخ‌ تشریحی
۲۶ آزمون روز اولکلیدپاسخ‌ تشریحی
آزمون روز دومپاسخ‌ تشریحی
۲۵ آزمون روز اولکلیدپاسخ‌ تشریحی
آزمون روز دومپاسخ تشریحی
۲۴ آزمون روز اولکلیدپاسخ‌ تشریحی
آزمون روز دومپاسخ تشریحی
۲۳ آزمون روز اولکلید
آزمون روز دومپاسخ تشریحی
۲۲ آزمون روز اول
آزمون روز دوم
۲۱ آزمون روز اول
آزمون روز دوم
۲۰ آزمون روز اول
آزمون روز دوم
۱۹ آزمون
۱۸ آزمون
۱۷ آزمون
۱۶ آزمون (کلاس اول)
آزمون (کلاس دوم)
۱۵ آزمون
۱۴ آزمون
۱۳ آزمون روز اول
آزمون روز دوم
۱۲ آزمون روز اول
آزمون روز دوم
۱۰ آزمون روز اول
۸ آزمون روز اول
آزمون روز دوم
۶ آزمون
۵ آزمون روز اول
آزمون روز دوم
۴ آزمون روز اول
آزمون روز دوم

ابزار صفحه