المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۶:گراف:سوال ۴

مثال خاص

تورنمنت قویاْ هم‌بند $n$ رأسی $T$ را در نظر بگیرید، طوری که $T$ شامل کم‌ترین تعداد دور ممکن باشد.

آ) نشان دهید تعداد دورهای این گراف برابر $\binom{n-1}{2}$ است.

ب) نشان دهید تنها یک نسخه‌ی خودریختی از گراف گفته شده وجود دارد.


ابزار صفحه