المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۶:گراف:سوال ۵

کمر گراف

آ) فرض کنید $G$ گرافی فاقد دور به طول ۳ و ۴ باشد و هم‌چنین دوری به اندازه‌ی کم‌تر یا مساوی $\frac{n}{k}$ نداشته باشد. نشان دهید $G$ نمی‌تواند بیش از $\frac{k+1}{2} \times n$ یال داشته باشد.

ب) نشان دهید هر گراف ۱۰۰ رأسی که دوری به اندازه‌ی کم‌تر از ۵۱ ندارد، حداکثر ۱۰۲ یال دارد.


ابزار صفحه