المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۶:گراف:سوال ۳

فلیپ تات!

گراف ساده‌ی دوبخشی $G(X, Y)$ را در نظر بگیرید، طوری که در $X$، رأسی با درجه‌ی ۰ وجود نداشته باشد. می‌دانیم به ازای هر یال $uv$ که $u \in X, v \in Y$، درجه‌ی رأس $u$ بیش‌تر یا مساوی درجه‌ی رأس $v$ است. نشان دهید گراف شامل تطابقی به اندازه‌ی $|X|$ است.


ابزار صفحه