المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:برنامه نویسی:سوال ۸

سوال ۸

تابعی بنویسید که دو ورودی از نوع string‎ بگیرد، اعلان تابع بصورت مقابل است: (‎int search(string $s$‎, ‎string v

‎ این تابع بایستی به جستجوی رشته‌ی ‎$v$‎ در ‎$s$‎ بپردازد، در صورت یافتن آن شماره‌ی کوچک‌ترین اندیسی از ‎$s$‎ که از آنجا به بعد مشابه ‎$v$‎ است را به عنوان خروجی بدهد، در صورتی که ‎$v$‎ در ‎$s$‎ یافت نشد، این تابع بایستی ‎۱‎- برگرداند. مثلاً اگر دو رشته‌ی ‎$s=dabcabc$‎ و ‎$v=abc$‎ به عنوان ورودی به آن داده شوند، این تابع ‎۱‎ را برمی‌گرداند.


ابزار صفحه