المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:برنامه نویسی:سوال ۹

سوال ۹

منظور از افراز کردن یک عدد ‎$n$‎ این است که ‎$n$‎ را بصورت مجموع اعدادی صحیحی که کوچک‌تر یا مساوی ‎$n$‎ هستند بنویسیم‎.

‎ برنامه‌ای بنویسید که یک عدد ‎$n$‎ را از ورودی بگیرد و کلیّه روش‌های افراز ‎$n$‎ را در خروجی بنویسد، دقت کنید که ترتیب اعداد موجود در یک افراز اهمیّت دارد مثلاً ‎$2$ $1$‎ و ‎$1$ $2$‎ دو افراز مختلف برای ‎۳‎ را نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال برنامه‌ی شما برای ‎$n=3$‎ باید افرازهای مقابل را در خروجی بنویسد:

"1 1 1‎"   "‎2 1‎"   "‎1 2‎"   "‎3"

ابزار صفحه