المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:برنامه نویسی:سوال ۷

سوال ۷

خطاهای زمان کامپایل برنامه‌ی زیر را مشخّص کنید و راه‌حل معقولی برای رفع هر کدام از آنها ارایه دهید:

#include <iostream>‎
‎using namespace std;‎
‎enum Check{ali=2; gholi=5};‎
‎struct C{‎
  ‎int a‎,int b;‎
  ‎char c;}int main(){‎
  ‎C **a;‎
  ‎a=new C;‎
  ‎cin >> a.a;‎
  ‎cout << f(a.a)<<endl;}int f(int x){‎
  ‎return x*2;}


ابزار صفحه