المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:برنامه نویسی:سوال ۶

هر یک از موارد زیر در یک سطر توضیح دهید. ‎

  1. تفاوت خطای زمان کامپایل و خطای زمان اجرا را بنویسید.
  2. تفاوت حافظه‌ی متغیّرهای سراسری(global) و حافظه‌ی متغیرهای محلّی‎local)‎) و حافظه‌ی ‎heap‎ را بنویسید.
  3. دستورات پرش موجود در حلقه‌ها، دستور پرش به خارج از تابع، دستور خروج از برنامه را بنویسید. ‎
  4. معادل کد زیر را یک بار با استفاده از دستور حلقه‌ای while‎ و یک بار با استفاده از دستور do‎ … ‎while‎ بنویسید:
int i;‎
‎for (i=0; i<n; i++){‎
    ‎cout << i+1 << endl;}


ابزار صفحه