المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:برنامه نویسی:سوال ۵

سوال ۵

فرض کنید یک آرایه‌ی دو بعدی به نام ‎$a$‎ به شما داده شده است. فرض کنید که مقدار اولیّه‌ی همه‌ی عناصر آرایه صفر است.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد ‎$n$‎ را از ورودی بخواند و اعداد ‎$1,2,\ldots,n^2$‎ را در این آرایه قرار دهد. برنامه‌ی شما بایستی از ‎$O(n^2)$‎ باشد. اعداد بایستی به ترتیب مشخصّی در آرایه قرار بگیرند. در برنامه‌ی خود از توابع استفاده نکنید، در برنامه‌ی خود حداکثر از ‎۱‎ حلقه استفاده کنید.


ابزار صفحه