المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۸:سوال ۳

سوال ۳

به چند طریق می توان یال های گراف زیر را جهت دهی کرد، طوری که دور جهت دار تشکیل نشود؟

  1. $2398$
  2. $1660$
  3. $2722$
  4. $576$
  5. $508$

پاسخ

گزینه 1 درست است.


ابزار صفحه