المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۸:سوال ۲

سوال ۲

می خواهیم اعداد $1$ تا $8$ را در خانه های شکل زیر بنویسیم، طوری که اعداد هر دو خانه مجاور ( دارای ضلع مشترک ) نسبت به هم اول باشند. به چند طریق این کار ممکن است؟

  1. $432$
  2. $288$
  3. $216$
  4. $144$
  5. $576$

پاسخ

گزینه 2 درست است.


ابزار صفحه