المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۸:سوال ۱

سوال ۱

تمام $10^3$ تایی مرتب $(a,b,c)$ از مجموعه اعداد ${1,2,...,10}$ را در نظر بگیرید. این $1000$ تایی مرتب در مجموع $3000$ عدد دارند. از هر سه تایی مرتب بزرگترین عدد (یا اعداد) را نگه می داریم و بقیه را حذف می کنیم. برای مثال از سه تایی مرتب $(1,2,3)$ اعداد $1$ و $2$ و از سه تایی مرتب $(1,2,2)$ عدد $1$ حذف می شود. مجموع اعداد باقیمانده چقدر است؟

  1. $7778$
  2. $8325$
  3. $9075$
  4. $1025$
  5. $8775$

پاسخ

گزینه 3 درست است.


ابزار صفحه