المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۸:سوال ۴

سوال ۴

در یک جدول $8 \times 8$ به $8$ خانه که هیچ دو تا از آن هم سطر یا هم ستون نباشند، قطر پراکنده می گوییم. به چند طریق می توان خانه های یک جدول $8 \times 8$ را با اعداد $0$ و $1$ پر کرد طوری که هر قطر پراکنده‌ی آن دارای دقیقا $4$ عدد $1$ باشد؟

  1. $4900$
  2. $0$
  3. $8!$
  4. $140$
  5. $70$

پاسخ

گزینه 4 درست است.


ابزار صفحه