المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۸:سوال ۱۱

سوال ۱۱

سلطان اعداد طبیعی $1$ تا $n$ را با قرمز و آبی رنگ کرده است. می دانیم هیچ سه عدد همرنگ و متمایزی وجود ندارد که عدد بزرگتر برابر جمع دو عدد دیگر باشد. بیشینه ممکن برای $n$ چیست؟

  1. $8$
  2. $9$
  3. $11$
  4. $7$
  5. $10$

پاسخ

گزینه 1 درست است.


ابزار صفحه