المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۸:سوال ۱۰

سوال ۱۰

در شکل زیر، هر عدد برابر ضرب دو عدد بالایی خود است. اعداد دایره های سطر سوم به بعد را در شکل ننوشته ایم. عدد پایین دایره چند رقم ۰ در سمت راست خود دارد؟

  1. $240$
  2. $46$
  3. $78$
  4. $35$
  5. $70$

پاسخ

گزینه 5 درست است.


ابزار صفحه