المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۸:سوال ۹

سوال ۹

نقی دایره ای دارد که $11$ انگشتر دور آن چیده شده است. انگشتر ها از نظر ظاهری شبیه به هم هستند، اما در میان آن ها دقیقا دو انگشتر اصل وجود دارد. نقی دستگاهی دارد که در هر مرحله می توند پنج انگشتر متوالی از دایره را به دستگاه نشان بدهد و تعداد انگشتر های اصل در میان این پنج انگشتر را بفهمد. نقی حق ندارد ترتیب انگشتر های دور دایره را عوض کند. او می خواهد دست کم یک انگشتر اصل را پیدا کند. نقی به دست کم چند بار استفاده از دستگاه نیاز دارد تا به طور مطمئن بتواند یک انگشتر اصل پیدا کند؟

  1. $10$
  2. $6$
  3. $8$
  4. $11$
  5. $5$

پاسخ

گزینه 3 درست است.


ابزار صفحه