المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۸:سوالات ۱۲ و ۱۳

سوالات ۱۲ و ۱۳

در خانه های یک جدول $8\times 8$ اعدادی دو به دو متمایز نوشته شده است. دو خانه از جدول را هماهنگ می گوییم، اگر در زیر جدولی که این دو خانه، دو گوشه مقابل آن را تشکیل می دهند، اعداد بیشینه و کمینه در همین دو خانه باشد.

سوال ۱۲

بیشینه ممکن تعداد زوج خانه‌های هماهنگ چیست؟

  1. $336$
  2. $784$
  3. $448$
  4. $560$
  5. $1232$

پاسخ

گزینه 5 درست است.

سوال ۱۳

کمینه ممکن تعداد زوج خانه‌های هماهنگ چیست؟

  1. $112$
  2. $448$
  3. $224$
  4. $176$
  5. $56$

پاسخ

گزینه 1 درست است.


ابزار صفحه