المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۰:سوال ۷

سوال 7

حداکثر چند مربع $۳ \times ۳$ را که تمام گوشه‌های آن‌ها مختصات صحیح دارد می‌توان در صفحه‌ی مختصات رسم کرد به‌طوری‌ که هر جفت از آن‌ها حداقل در یک مربع $۱ \times ۱$ مشترک باشد؟ دقت کنید هیچ دو مربعی نمی‌تواند بر یکدیگر منطبق باشند.

  1. ۳
  2. ۴
  3. ۹
  4. ۱۵
  5. ۱۶

پاسخ

گزینه $(3)$ صحیح است


ابزار صفحه