المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۰:سوال ۶

سوال 6

علی یک سکه را آن‌قدر پرتاب می‌کند تا نتیجه دو پرتاب متوالی، مثل هم بیاید (هر دو رو یا هر دو پشت). چقدر احتمال دارد که علی بیش از ۴ بار سکه را پرتاب کند؟

  1. $\frac 18$
  2. $\frac 1{32}$
  3. $\frac 12$
  4. $\frac 1{16}$
  5. $\frac 14$

پاسخ

گزینه $(1)$ صحیح است


ابزار صفحه