المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۰:سوال ۸

سوال 8

$n$ سکه دور یک دایره با فواصل مساوی چیده شده‌اند و در ابتدا‌ی کار همه‌ی آن‌ها به رو هستند. به ازای هر {$n$ ،…، ۳، ۲، ۱} $i\in $ ،دقیقاً یک‌بار $i$ سکه‌ی متوالی دل‌خواه را انتخاب می‌کنیم و همه‌ی آن‌ها را برمی‌گردانیم. مقدار $n$ برابر کدام یک از گزینه‌های زیر باشد تا بتوان این $n$ مرحله را طوری انجام داد که بعد از پایان کار، همه‌ی سکه‌ها در وضعیت اولیه (به رو) باشند؟

  1. ۲۰۰۹
  2. ۱۳۹۱
  3. ۲۰۱۰
  4. ۱۳۸۹
  5. ۱۳۹۰

پاسخ

گزینه $(2)$ صحیح است


ابزار صفحه