المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱:سوال ۵

سوال ۵

برنامه‌ای برای یک بازی بین کامپیوتر و کاربر (استفاده کننده از کامپیوتر) با شرایط زیر بنویسید:

ابتدا کاربر یک عدد طبیعی یک رقمی، $n$، به ماشین می‌دهد. سپس ماشین از کاربر می‌خواهد که یک عدد صحیح نامنفی کوچک‌تر از $2^n$ در نظر بگیرد و بعد با $n$ سوال عدد مورد نظر کاربر را پیدا می‌کند.

در هر سوال $2^{n-1}$ عدد روی صفحه‌ی نمایش ظاهر می‌شود و کاربر باید در صورت وجود عدد مورد نظرش در بین آن‌ها، پاسخ «Y» و درغیر این صورت پاسخ «N» را وارد کند.

مثال اگر $n=3$‌ و ۳ دسته عدد ظاهر شده روی صفحه نمایش و جواب‌های کاربر به صورت زیر باشد، آن‌گاه عدد مورد نظر کاربر مساوی ۵ است.

$$1\quad\quad3\quad\quad5\quad\quad7 \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad Y \\ 2\quad\quad3\quad\quad6\quad\quad7 \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad N \\ 4\quad\quad5\quad\quad6\quad\quad7 \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad Y$$


ابزار صفحه