المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱:سوال ۶

سوال ۶

یک صفحه شطرنج $(8\times 8)$ را در نظر بگیرید. یک مهره در خانه‌ی سمت چپ و پایین این صفحه قرار دارد. این خانه را «خانه‌ی شروع» می‌نامیم و با مختصات $(1,1)$ نمایش می‌دهیم. مهره‌ی فوق را، در هر بار حرکت، فقط می‌توان یا یک خانه به سمت راست و یا یک خانه به سمت بالا حرکت داد. برنامه‌ای بنویسید که کلیه‌ی مسیرهای ممکن برای رسیدن این مهره از خانه‌ی شروع به خانه‌ای با مختصات $(i,j)$ را تولید کند. هر مسیر با دنباله‌ای از $R$‌ و $U$ مشخص می‌شود که در آن هر حرکت به سمت راست با $R$ و هر حرکت به سمت بالا با $U$ نشان داده می‌شود.

مثال: در شکل زیر یک مسیر از خانه‌ی شروع به خانه‌ی $(3,4)$ رسم شده است که به صورت دنباله‌ی «$RUURU$» نشان داده می‌شود.


ابزار صفحه