المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱:سوال ۴

سوال ۴

یک الگوریتم غیر بازگشتی فقط با استفاده از عمل جمع، بنویسید که تعداد ترکیب‌های مختلف $m$ شی متمایز از میان $n$ شی متمایز، $\binom{n}{m}$، را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کند.

$$\binom{n}{m} = \begin{cases} 1 & n=m \quad or \quad m=0 \\ \binom{n-1}{m}+\binom{n-1}{m-1} & n>m \end{cases}$$


ابزار صفحه