المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۸

سوال ۸

یک آجر در صورتی می‌افتد که هیچ آجر یا نیمه‌آجری در زیر آن نباشد.

در شکل روبه‌رو حداکثر چند آجر می‌توان برداشت به صورتی که آجرهای بالایی پایدار بمانند. (بدیهی است حق برداشتن آجرهای بالایی را نداریم‎.‎)

  1. ۷
  2. ۸
  3. ۹
  4. ۱۰
  5. ۱۲

پاسخ

گزینه (۴) درست است.

آجرهای برداشته شده در شکل مقابل هاشور خورده است.

هر آجر حداکثر دو آجر از ردیف بالایی خود را محافظت می‌کند٬ چون از دریف بالا حق حذف هیچ آجری را نداریم پس در ردیف دوم از بالا حداقل سه آجر برای محافظت از پنج آجر بالایی می‌ماند.برای محافظت از سه آجر٬ در ردیف سوم از بالا حداقل دو آجر باقی‌ می‌ماند و چون این دو آجر پیش هم نیستند در ردیف پایینی آن یعنی ردیف چهارم حداقل دو آجر باقی بماند. در ردیف آخر نیز باقی ماندن حداقل یک آجر الزامی است. پس تعداد کل آجرهای باقی‌مانده حداقل $5+3+2+2+1$ یعنی ۱۳ بوده و در نتیجه تعداد آجرهای حذف شده حداکثر ۱۰ می‌تواند باشد.


ابزار صفحه