المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۹

سوال ۹

یک کشاورز پنج نوع محصول کشت می‌کند: لوبیا، ذرت، کلم، کدو و نخود. او در هر سال دقیقاً سه محصول براساس قوانین زیر کشت می‌کند:

  • اگر ذرت بکارد حتماً لوبیا هم می‌کارد.
  • دو سال متوالی کلم کشت نمی‌کند.
  • در هر سال بیش از یکی از محصول‌های سال بعد را دوباره کشت نمی‌کند.

اگر در یک سال کشاورز لوبیا، ذرت و کلم بکارد، در دو سال بعد کدام‌یک از ترکیبات زیر را باید بکارد؟

  1. نخود، ذرت، لوبیا
  2. نخود، کلم، لوبیا
  3. کدو، نخود، لوبیا
  4. کدو، نخود، کلم
  5. کلم، ذرت، لوبیا

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

چون در هر سال حداکثر یکی از محصولات سال قبل کشت می‌شود٬ بنابراین در هر سال هردو محصول کاشته نشده در سال قبل کشت می‌شود. بنابراین محصولات کاشته شده در سال دوم کدو٬ نخود و لوبیا و محصولات کاشته شده در سال سوم ذرت٬ کلم و لوبیا می‌باشد.


ابزار صفحه