المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۴۴

سوال ۴۴

در شبکه‌ی روبه‌رو آیا می‌توان از یک تقاطع شروع کرد و مسیری را طی کرد که در آن از هر یک از تقاطع‌های دیگر دقیقاً یک‌بار بگذریم و دوباره به همان تقاطع اولیه برسیم؟

پاسخ

هر دو راسی که فقط شامل دو یال باشند٬ هر دو یالشان در مسیر شرکت می‌کند٬ بنابراین قسمت پررنگ قسمتی از مسیر مطلوب می‌باشد٬ و اما هر نقطه‌ای نقطه‌ی شروع باشد راه برگشتی برای آن وجود ندارد.


ابزار صفحه