المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۴۳

سوال ۴۳

۶ سکه در یک ردیف قرار داده شده‌اند. وضعیت پشت و رو بودن هر یک از سکه‌ها دلخواه است. در هر مرحله می‌توانیم ‎۵‎ تا از این سکه‌ها را انتخاب کرده، هر پنج‌تا را وارون کنیم.

آیا با تکرار این عمل‌ها می‌توان هر ‎۶‎ سکه را وارون کنیم؟

پاسخ

  1. اگر پنج سکه به رو باشند با انتخاب آن پنج سکه و برگرداندن آن‌ها٬ به شش سکه‌ی پشت خواهیم رسید.
  2. اگر دو سکه به رو و چهار سکه به پشت باشند آ‌ن‌گاه با انتخاب چهار سکه‌ی پشت و یک سکه‌ی رو و برگرداندن آن‌ها٬ پنج سکه‌ی رو و یک سکه‌ی پشت خواهیم رسید٬ سپس مثل حالت ۱ عمل می‌کنیم.
  3. اگر سه سکه به رو و سه سکه به پشت باشند آن‌گاه با انتخاب سه سکه‌ی رو و دو سکه‌ی پشت و برگردان آن‌ها٬ به دو سکه‌ی رو و چهار سکه‌ی پشت خواهیم رسید٬ سپس مثل حالت ۲ عمل می‌کنیم.
  4. اگر چهار سکه به رو و دو سکه به پشت باشند آن‌گاه با انتخاب دو سکه‌ی پشت و سه سکه‌ی ر و برگرداندن آن‌ها٬ به سه سکه‌ي رو سه سکه‌ی پشت خواهیم رسید٬ سپس مثل حالت ۳ عمل می‌کنیم.
  5. اگر یک سکه به رو و پنج سکه به پشت باشند آن‌گاه با انتخاب سکه‌ی رو و چهار سکه‌ی پشت و برگرداندن آن‌ها٬ به چهار سکه‌ی رو و دو سکه‌ی پشت خواهیم رسید٬ سپس مثل حالت ۴ عمل می‌کنیم.
  6. اگر شش سکه به رو باشند آن‌گاه با انتخاب پنج سکه‌ی رو و برگرداندن آن‌ها٬ به پنج سکه‌ی پشت و یک سکه‌ی رو خواهیم رسید٬ سپس مثل حالت ۵ عمل می‌‌کنیم.

ابزار صفحه