المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۴۲

سوال ۴۲

چهار نقطه‌ی روبه‌رو را در نظر بگیرید. دو نفر به نام‌های اکبر و باقر به ترتیب زیر با هم بازی می‌کنند. ابتدا اکبر شروع به بازی می‌کند و پس از آن یک در میان به نوبت بازی می‌کنند. هر یک از دو بازی‌کن در نوبت خودش بین دو نقطه که تا حالا به هم وصل نشده‌اند یک پاره‌خط راست می‌کشد. اولین کسی که باعث ایجاد یک مثلث در شکل بشود بازنده است.

آیا اکبر می‌تواند چنان حرکت کند که همیشه بازی را ببرد؟

پاسخ

کافی است باقر در هر مرحله دو نقطه‌ی $x$ و $y$ را به هم وصل کند که در آن $x$ و $y$ دو راسی است که اکبر در آن مرحله غیر آن دو راس را به هم وصل کرده است.


ابزار صفحه