المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۴۱

سوال ۴۱

خانه‌های جدول زیر را می‌خواهیم با عددهای ‎۱‎ تا ‎۳‎ چنان پر کنیم که در هر سطر (و همچنین در هر ستون) اگر مثلاً ‎$k$‎ تا خانه‌ی خالی وجود دارد، عددهای ‎۱‎ تا ‎$k$ (البته نه لزوماً به همین ترتیب) قرار بگیرند. آیا این عمل امکان‌پذیر است؟

پاسخ

جدول مطلوب مطابق شکل زیر می‌باشد:


ابزار صفحه