المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۴۰

سوال ۴۰

یک مهره‌ی شاه در صفحه‌ی شطرنجی تمام ۸ خانه‌ی اطراف خود را تهدید می‌کند. به چند طریق می‌توان ۳ مهره‌ي غیر متمایز شاه را در یک صفحه‌ی $3\times3$ قرار داد به قسمی که هیچ کدام همدیگر را تهدید نکنند؟

  1. ۵
  2. ۷
  3. ۹
  4. ۸
  5. ۱۰

پاسخ

گزینه (؟) درست است.

تمام حالات در اشکال زیر نمایش داده شده‌اند:


ابزار صفحه