المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۴۵

سوال ۴۵

در شکل «الف» می‌بینید که سه صابون در دیواره‌ها محصور شده‌اند. می‌خواهیم وضعیت مشخص شده را به حالت «ب» تبدیل کنیم. برای این کار حق داریم به صابون‌ها در جهت‌های افقی یا عمودی ضربه بزنیم. صابون‌ها در جهت ضربه حرکت می‌کنند تا به یک مانع (دیوار یا صابون دیگر) برسند و سپس می‌ایستند. دقت کنید که صابون‌ها حق دوران ندارند. آیا می‌توان این کار را انجام داد؟

پاسخ

الگوریتم حرکات به شکل زیر می‌باشد:

$B$ به راست-$B$ به پایین

$A$ به پایین-$A$ به راست

$A$ به بالا-$C$ به بالا-$B$ به بالا

$B$ به چپ-$B$ به پایین

$C$ به پایین-$A$ به پایین-$C$ به راست-$C$ به بالا

$B$ به بالا-$B$ به راست


ابزار صفحه