المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۲۸

سوال ۲۸

شکل مقابل نقشه‌ی خیابان‌های یک شهر است. نقاط سیاه مراکز پلیس و خطوط خیابان‌های شهر هستند. به علت ازدیاد مراکز پلیس وزارت کشور می‌بایست در هر شهر مجموعه‌ای از مراکز را انتخاب کند به گونه‌ای که اولاً هیچ خیابانی وجود نداشته باشد که مراکز پلیس هر دو سرش انتخاب شده باشد، و ثانیاً اگر حتا یک مرکز دیگر به آن مجموعه اضافه شود آن‌گاه خیابانی وجود داشته باشد که مراکز پلیس هر دو سرش انتخاب شده باشد.

وزارت کشور به چند طریق می‌تواند این مجموعه را انتخاب کند؟

  1. ۱۲۹
  2. ۷
  3. ۸
  4. ۱۲۸
  5. ۶۴

پاسخ

گزینه (۴) درست است.

اگر مرکز وسطی غیر فعال شود٬ آن‌گاه هر ۷ شهر متصل به آن فعال و هر ۷ شهر انتهایی غیر فعال می‌شوند٬ یعنی در این صورت فقط یک حالت انتخاب وجود دارد.

اگر مرکز وسطی فعال شود٬ آن‌گاه هر یک از ۷ شاخه یکی از دو وضعیت یا را می‌تواند داشته باشد($\bullet$ نشانه‌ی فعال بودن و $\circ$ نشانگر غیر فعال بودن مرکز می‌باشد). از $2^7$ حالت ایجاد شده فقط حالت مقابل قابل قبول نیست. زیرا با غیر فعال کردن مرکز وسطی خیابانی با دو سر غیر فعال یافت نمی‌شود.

بنابراین تعداد کل حالات برابر $1+2^7-1$ یعنی ۱۲۸ می‌باشد.


ابزار صفحه