المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۲۷

سوال ۲۷

یک دستگاه نمایش اعداد از ‎۷‎ پاره‌خط تشکیل شده که با روشن‌کردن چراغ‌های مشخص شده در شکل زیر ارقام ‎۰ تا ‎۹‎ را نشان می‌دهد.

برای نمایش اعداد ‎۰‎ تا ‎۵۹‎ از یک نمایش‌دهنده‌ی دو رقمی استفاده می‌کنیم. متأسفانه چراغ بعضی از پاره‌خط‍‌ها سوخته است. حال اگر دستگاه، شکل زیر را نمایش دهد عدد واقعی چند حالت متفاوت دارد؟

  1. ۸
  2. ۹
  3. ۱۲
  4. ۶
  5. ۲۰

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

رقم یکان یکی از چهار حالت ۸٬۴٬۳ یا ۹ و رقم دهگان یکی از دو حالت ۳ یا ۵ را می‌تواند داشته باشد٬ بنابراین طبق اصل ضرب جواب مورد نظر برابر ۸ می‌باشد.


ابزار صفحه