المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۲۱

سوال ۲۱

دانش‌آموزی برای فارغ‌التحصیل شدن باید ‎۹‎ درس را بگذراند. برخی از این درس‌ها پیش‌نیاز هم هستند که این روابط پیش‌نیازی به صورت «$A\bullet\longrightarrow \bullet$ »‎ نمایش داده می‌شوند؛ به این معنی که ‎$a$‎ پیش‌نیاز ‎$b$‎ است و باید قبل از آن گذرانده شود. شکل زیر روابط پیش‌نیازی بین ‎۹‎ درس را نشان می‌دهد.

اگر این دانش‌آموز بتواند در هر ترم حداکثر سه درس را بگذراند به چند صورت می‌تواند در طی حداکثر ‎۴‎ ترم فارغ‌التحصیل شود؟

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

دروس $I،C،A$ و $G$ به ترتیب در ترم‌های اول٬ دوم٬ سوم و چهارم گذرانده می‌شوند. دروس $E،B$ و $F$ نیز به ترتیب در ترم‌های اول٬ دوم و سوم گذرانده می‌شوند. برای دروس $D$ و $H$ سه حالت متفاوت به ترتیب به شکل‌های (دوم٬ سوم) یا (دوم٬ چهارم) و یا (سوم٬چهارم) می‌تواند وجود داشته باشد.


ابزار صفحه