المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۲۰

سوال ۲۰

تعداد ‎۱۱‎ مکعب ‎«متمایز»‎ مطابق شکل زیر روی یک میز قرار گرفته‌اند.

یک آدم‌آهنی می‌تواند در هر ‎«حرکت»‎ یک مکعب که رویش چیزی قرار ندارد را به روی میز یا روی یک مکعب دیگر منتقل کند. اگر هدف تغییر آرایش مکعب‌ها به یک صورت جدید ‎(دل‌خواه)‎ باشد، با حداقل چند حرکت می‌توانیم مطمئن باشیم که آدم‌آهنی می‌تواند مکعب‌ها را به آرایش جدید (که دل‌خواه است و مشخص) در آورد؟

  1. ۲۴
  2. ۱۷
  3. ۱۴
  4. ۱۱
  5. ۲۲

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

بدترین حالت این است که همه‌ی مکعب‌ها به غیر از مکعب‌های زیری به روی میز منتقل شده و سپس همه‌ی آن‌ها در یک ردیف بر روی هم چیده شوند٬ برای قسمت اول ۷ حرکت و برای قسمت دوم ۱۰ حرکت لازم است.


ابزار صفحه