المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۱۶

سوال ۱۶

یک دانش‌آموز به عنوان جریمه باید عددهای بین ‎۱۰۰۱‎ و ‎۱۹۹۹‎ را دو به دو با هم جمع کند. (یعنی برای هر ‎$x$‎ که ‎$1000\le x\le 1999$‎ و هر ‎$y$‎ که ‎$1000\le y\le 1999$‎ باید یک بار ‎$x+y$‎ را محاسبه کرده باشد‎.)

این دانش‌آموز هنگام جمع ده بر یک را منظور نمی‌کند. در چه تعداد از جمع‌ها جواب را درست به دست می‌آورد؟

  1. $55^3$
  2. $45^3$
  3. $36^3$
  4. ${1000\choose 2}-36^3 $
  5. ${1000\choose2}-55^3$‎

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

اگر رقم یکان ‎$x$ برابر ۰ باشد آن‌گاه رقم یکان $y$‎،ده حالت٬ اگر رقم یکان ‎$x$ برابر ۱ باشد آن‌گاه رقم یکان $y$‎، نه حالت(غیر از ۹)٬ اگر رقم یکان ‎$x$ برابر ۲ باشد آن‌گاه رقم یکان $y$‎، هشت حالت٬… و بالاخره اگر رقم یکان ‎$x$ برابر ۹ باشد آن‌گاه رقم یکان $y$‎، یک حالت(فقط ۰) می‌تواند داشته باشد پس رقم یکان دوعدد بر روی هم $10+9+8+...+1$ یعنی ۵۵ حالت٬ به همین ترتیب رقم دهگان و صدگان دو عدد هر یک بر روی هم ۵۵ حالت و رقم هزارگان نیز فقط یک حالت «۱٬۱» را دارا هستند٬ بنابراین تعداد اعداد مطلوب برابر $55^3$ می‌باشد.


ابزار صفحه