المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۱۵

سوال ۱۵

$n$ دایره در صفحه رسم شده است. با رسم دایره‌ی بعدی تعداد نواحی ایجاد شده در صفحه توسط این دایره‌ها حداکثر چه قدر می‌تواند افزایش یابد؟ ‎

  1. $n$
  2. $n-1$
  3. $n+1$
  4. $2n$
  5. $2n+1$‎

پاسخ

گزینه (۴) درست است.

راه‌حل اول: با رسم یک دایره از یک نقطه‌ی تقاطع تا تقاطع بعدی یک و فقط یک ناحیه اضافه می‌شود. چون هر دایره٬ دایره‌ی دیگر را حداکثر در دو نقطه قطع می‌کند پس تعداد کل نقاط تقاطع دایره‌ی جدید با دایره‌های قبل حداکثر $2n$ شده و در نتیجه تعداد نواحی ایجاد شده حداکثر $2n$ می‌باشد.

راه‌حل دوم: یک دایره صفحه را به دو ناحیه تقسیم می‌کند که با رسم دایره‌ی دوم به صورت متقاطع با دایره‌ی اول تعداد نواحی برابر ۴ شده و تعداد آن نواحی از ۲ به ۴ تغییر می‌کند. بنابراین به ازای $n=1$ جواب مورد نظر ۲ شده و گزینه‌های ۱ و ۵ رد می‌شوند. بارسم داسره سوم به صورت متقاطع با هر دو دایره‌ی قبل تعداد نواحی از ۴ به ۸ افزایش می‌یابد یعنی به ازای $n=2$ جواب مورد نظر ۴ می‌شود٬ بنابراین گزینه‌های ۲ و ۳ نیز رد می‌شوند.


ابزار صفحه