المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۱۷

سوال ۱۷

در یک روش عددنویسی، ‎۱۹‎ رقم وجود دارد. ارقام ‎۰‎ تا ‎۹‎ و ‎$\overline{1}$‎ تا ‎$\overline{9}$‎ که به ترتیب دارای ارزش ‎۱‎- تا ‎۹‎- است. مثلاً ‎۱۳۷۶‎ را می‌توان به صورت ‎$14\overline{2}\overline{4}$‎ و ‎$1\overline{8}\overline{6}\overline{2}\overline{4}$‎ نمایش داد. (چون ‎$1376=1\times1000+4\times100-2\times10-4\times1=1\times10000-8\times1000-6\times100-2\times10-4\times1$)‎

معین کنید عدد ‎۲۵‎ دارای چند نمایش با حداکثر ‎۳‎ رقم است؟

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵

پاسخ

گزینه (۴) درست است.

چهار نمایش موردنظر به شکل‌های $1\overline{7} \overline{5} ، 3\overline{5} ، 25$ و $1\overline{8}5$ می‌باشد.


ابزار صفحه