المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۵۹

سوال ۵۹

۸ سکه در یک ردیف قرار دارند. در هر حرکت می‌توان یک سکه را از روی دو سکه(مجاور یا روی هم) عبور داد به شرط آن که سومین سکه٬ بعد از آن‌ها وجود داشته باشد تا روی آن بنشیند و یک ستون دو سکه‌ای تشکیل دهد.

برای مثال در شکل زیر سکه‌های $A$ و $B$ می‌توانند روی سکه‌ی $C$ قرار گیرند. آیا با ۴ حرکت می‌توان ۴ ستون دو سکه‌ای تشکیل داد؟

پاسخ

اگر سکه‌ها را از سمت چپ به ترتیب $G،F،E،D،D،C،B،A$ و $A$ نشان دهیم٬ ترتیب حرکات به شرح زیر می‌باشد:

ابتدا $D$ ‌ بر روی $G$ قرار می‌گیرد. سپس $F$ بر روی $B$ قرار می‌گیرد(چون $D$ از جای خودش حذف شده است). در حرکت سوم $E$ بر روی $H$ قرار می‌گیرد.(با عبور کردن از روی دو سکه‌ی $G$ و $D$ ) و در نهایت $C$ با عبور کردن از روی دو سکه‌ی $B$ و $F$ بر روی $A$ قرار می‌گیرد.


ابزار صفحه