المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۵۸

سوال ۵۸

آیا می‌توان حجمی ایجاد کرد که از پهلو٬ روبه‌رو و بالا به شکل‌های زیر دیده شود؟

پاسخ

حجم مورد نظر مطابق شکل زیر می‌باشد:


ابزار صفحه