المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۴۱

سوال ۴۱

آیا می‌توان از در ورودی تالار زیر وارد و از در خروجی خارج شد به طوری که هر یک از غرفه‌ها دقیقا یک بار بازدید شوند؟

پاسخ

مسیر مورد نظر در شکل زیر مشخص است:


ابزار صفحه