المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۴۲

سوال ۴۲

افراد $A$ و $B$ و $C$ و $D$ درباره‌ی دروغ‌گو یا راست‌گو بودن افراد $z،y،x$ و $w$ به این صورت اظهار نظر کرده‌اند:

  • $A$ می‌گوید: $x$ دروغ‌گو است یا $z$ راست‌گو است.
  • $B$ می‌گوید: $z$ دروغ‌گو است یا $w$ دروغ‌گو است.
  • $C$ می‌گوید: $x$ راست‌گو است یا $y$ راست‌گو است.
  • $D$ می‌گوید: $y$ دروغ‌گو است یا $w$ راست‌گو است.

آیا امکان دارد که همه‌ی اظهار نظرهای فوق درست باشند؟

پاسخ

اگر یکی از دو حالت زیر اتفاق بیفتد آن‌گاه هر چهار نفر $A$ و $B$ و $C$ و $D$ اظهار نظر درستی کرده‌اند.

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$ حالت اول $\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$ حالت دوم

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$ $x$:راست‌گو $\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$ $x$:دروغ‌گو

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$ $y$:دروغ‌گو $\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$ $y$:راست‌گو

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$ $z$:راست‌گو $\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$ $z$:دروغ‌گو

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$ $w$:دروغ‌گو $\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$ $w$:راست‌گو


ابزار صفحه