المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۲۴

سوال ۲۴

در مربع روبه‌رو می‌خواهیم مسیری از خانه $A$ به خانه $B$ پیدا کنیم که مجموع اعداد خانه‌های روی آن مینیمم باشد. این مقدار مینیمم چقدر است؟ (در هنگام پیمودن مسیر٬ از هر خانه فقط می‌توان به خانه‌ای رفت که یک ضلع مشترک با آن داشته باشد.)

  1. ۳۶
  2. ۳۷
  3. ۳۸
  4. ۳۹
  5. ۴۰

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

کوتاه‌ةرین مسیر در شکل زیر نشان داده شده است که مجموع اعداد مورد نظر برابر با ۳۷ می‌باشد.


ابزار صفحه