المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۲۳

سوال ۲۳

در قسمتی از یک برنامه٬ دستورات زیر نوشته شده‌اند:

اگر $A<B$، مقدار $F$ را محاسبه کن٬ در غیر این صورت٬ اگر $C>D$، مقدار $G$ را محاسبه کن.

فرض کنید که به طور متوسط در ۷۵ درصد از موارد٬ شرط $A>B$ و در ۵۰ درصد از موارد شرط $C>D$ برقرار است.

اگ دستورات فوق ۱۰۰۰۰ بار انجام شوند٬ به طور متوسط هر یک از مقادیر $F$ و $G$ چند بار محاسبه می‌شوند؟

  1. $F$٬ ۲۵۰۰ بار و $G$٬ ۳۷۵۰ بار
  2. $F$٬ ۷۵۰۰ بار و $G$٬ ۱۲۵۰ بار
  3. $F$٬ ۷۵۰۰ بار و $G$٬ ۳۷۵۰ بار
  4. $F$٬ ۷۵۰۰ بار و $G$٬ ۵۰۰۰ بار
  5. $F$٬ ۹۳۷۵ بار و $G$٬ ۱۲۵۰ بار

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

واضح است که به طور متوسط $\frac{75}{100}\times10000$ یعنی ۷۵۰۰ بار شرط $A>B$ محقق می‌شود. پس به طور متوسط $F$، ۷۵۰۰ بار محاسبه می‌شود. از ۲۵۰۰ حالت باقی‌مانده به طور متوسط ۵۰ درصد $C>D$ می‌شود. پس به طور متوسط $\frac{50}{100}\times2500$ بار یعنی ۱۲۵۰ بار مقدار $G$ محاسبه می‌شود.


ابزار صفحه