المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۱۵

سوال ۱۵

حروف $A$ تا $H$ را در هشت دایره‌ی شکل مقابل قرار داده‌ایم با این شرط که حرف‌های قرار گرفته در دو دایره‌ای که با یک خط مستقیم به هم متصل‌اند از نظر الفبایی متوالی نباشند.

در دایره‌ای که با * مشخص شده است٬ چه حرفی قرار گرفته است؟

  1. $D$
  2. $E$
  3. $G$
  4. $H$
  5. چنین کاری امکان‌پذیر نیست.

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

با توجه به جدول زیر در خانه‌ی مورد نظر حرف $G$ می‌تواند باشد.


ابزار صفحه